Historien om

Hobbyprojekt vinder ”Årets spil for hele familien 2014”
Davids kamp mod Goliat – den lille opfinder mod de store koncerner. Nogle historier er bedre end andre, og dette er en af dem. I den lille by Gadbjerg ved Vejle har 29-årige Steffen Kjærulff Fjord brugt mange aftentimer på at udvikle brætspillet Ludo Quiz, som netop er blevet kåret til ”Årets spil for hele familien 2014” af boghandlerne i kæderne Bog & idé og Bøger & Papir. 3888 spørgsmål, heraf halvdelen til børn og den anden halvdel til voksne, har han forfattet henover vinteren. ”Det var utroligt lærerigt og min paratviden er blevet skærpet, men det var en smule hårdt at sidde aften efter aften når jeg kom hjem fra arbejde” udtaler den stolte spiludvikler og fortsætter ”Følelsen af at have skabt noget er fantastisk, og at vinde en så prestigefyldt pris er virkeligt at skulderklap. Det fortæller mig at folk kan lide spillet, og det er det vigtigste for mig”.

Steffen med Ludoquiz (2)

Enkeltheden er nøgleordet
Steffen Kjærulff Fjord har fra starten arbejdet ud fra helt klare parametre. Ludo Quiz skal være let at forstå og hurtigt at lære. ”Det kan ødelægge ethvert selskab, hvis man skal bruge en halv time på at sætte sig ind i reglerne” udtaler Steffen. Et andet af de opstillede parametre var at sværhedsgraden i spørgsmålene skal variere. ”Alle skal have en chance for at være med i Ludo Quiz, så der er derfor både spørgsmål om hverdagsting og tv-serier, men også de mere ”tunge” litteratur- og sportsnørd-spørgsmål.” siger Steffen, med et smil på læben. Det sværeste ved at lave spørgsmålene til Ludo Quiz har været at fastlægge sværhedsgraden på de knap 2000 børnespørgsmål. ”Ludo Quiz er vejledt fra 10 år, men unge på 16 år får muligvis også børnespørgsmål. Der er stor forskel på hvad en 10-årig og en 16-årig ved – eller er der?” Spørger Steffen. ”Den 10-årige ved måske mere om programmer på DR Ramasjang, som den 16-årige ikke kan svare på, og omvendt er der spørgsmål hvor den 16-årige er klogest”. Udsalgsprisen var også et fokuspunkt for Steffen. ”Det er vigtigt for mig, at de personer der køber Ludo Quiz får valuta for pengene. Det kan være dyrt at købe et brætspil i dag, derfor har Ludo Quiz en vejledende udsalgspris på kr. 299,95 hvor andre brætspil kan koste 500 kr. De dyrere spil har tilmed færre spørgsmål.”

Ludo Quiz - oversigtsbillede hjemmeside

Et Quizspil baseret på Ludo
Deltagerne i Ludo Quiz skal rundt på en bane, som i Ludo. På spillepladen er både globus- og stjernefelter som det kendes fra almindeligt Ludo. Den store forskel er, at der på felterne på spillepladen er spørgsmålskategorier. Steffen forklarer: ”Hver deltager har to brikker, til forskel fra almindeligt Ludo, hvor man har 4 brikker. Deltagerne har derfor mulighed for at påvirke hvilken kategori de ønsker spørgsmål i. Er man ikke stærk i eksempelvis musik-kategorien kan man blot flytte sin anden brik til en kategori, der passer bedre til vedkommendes paratviden.”

LUDO QUIZ - Æske 3 - med logo

Ikke altid den klogeste, der vinder Ludo Quiz
Da Ludo Quiz har elementer fra Ludo, er det ikke nødvendigvis den klogeste, der løber med sejren. ”Vi har oplevet at deltagerne har rottet sig sammen mod spillets ”Kloge-Åge” og har slået vedkommende tilbage til start. Det giver spillet et sjovt twist”, fortæller Steffen.

The story about

Hobby Project wins “Game of the Year for the whole family in 2014”
David’s fight against Goliath – the small inventor against big corporations. Some stories are better than others, and this is one of them. In the small town Gadbjerg near Vejle has 29-year-old Steffen Kjærulff Fjord spent many evening hours to develop the board game Ludo Quiz, which just has won the category “Game of the Year for the whole family in 2014” by booksellers in the chains Bog & Ide and Bøger & Papir. 3888 questions, half for children and the other half for adults, he has authored over the winter. “It was very educational and my general knowledge has been increased, but it was a bit hard to sit night after night when I came home from work,” says the proud game developer and continues “The feeling of having created something is great, and to win a prestigious award is truly “a pat on the back”. It tells me that people like the game, and it’s important to me”

Simplicity is the key word
Steffen Kjærulff Fjord has from the start worked on the basis of definite parameters. Ludo Quiz should be easy to understand and easy to learn. “It can destroy all parties if you have to spend half an hour to tell about the rules,” said Steffen. Another of the stated parameters was that the severity of the questions should vary. “Everyone should have a chance to be in Ludo Quiz, so that’s why there are questions about everyday things and TV series, but also the more” heavy “literature and sports geek issues.” Steffen says, with a smile . The hardest part of making the questions Ludo Quiz has been to determine the severity of the almost 2,000 children issues. “Ludo Quiz is guided by 10 years, but young at 16 years might as well get children questions. There is a big difference between what a 10-year-old and a 16 year old knows – or is there? “Ask Steffen. “The 10-year-old may know more about the programs on DR Ramasjang that the 16-year-old knows, and can not answer, and there are issues where the 16-year-old is wise.” Sale price was also a focus for Steffen. “It is important for me that the people who buy Ludo Quiz gets value for money. It can be expensive to buy a board game today, therefore Ludo Quiz suggested retail price of kr. 299.95 where other board games can cost 500 kr. The more expensive games have even fewer questions.”

A quiz game based on Ludo
Participants in Ludo Quiz must to be around a lane, like Ludo. On the board are both globe of the world and star fields as known from ordinary Ludo. The big difference is that the fields on the game board are question categories. Steffen explains, “Each participant has two pieces, unlike ordinary Ludo, where you have four pieces. Participants are therefore able to influence which category they want questions from. If you not are strong in music category, you can simply move the second piece to a category that better suited to his or her general knowledge.

Not always the wisest wins Ludo Quiz
When Ludo Quiz has elements from Ludo, it is not necessarily the wisest, who will be the victor. “We have seen that the participants have conspired against the game’s “smart boy” and turned him back to the start. It gives the game a fun twist” says Steffen.